Tourist Attraction

Tourist List

Fukagawa Fudō-dō

Tomioka Hachimangu Shrine

Japan's largest Mikoshi

Yokozuna Rikishi Memorial Monument

Statue of Inō Tadataka

Fukagawa Hachiman Festival

Antique Fair & Flea Market

Kiyosumi Garden

Fukagawa Edo Museum

Eitai Bridge

Meiji Maru

Fukagawa Shichi-Fukujin Tour